ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ

Повечето клиенти, търсейки добри и опитни адвокати по недвижими имоти и вещно право, неминуемо стигат до въпроса, как се прехвърля собственост върху недвижим имот и какво е необходимо да направя.
Чисто професионално , всеки опитен адвокат София по вещно право ще Ви каже, че поради високата стойност на недвижимите имоти, законодателят е предвидил тяхното прехвърляне да става с нотариална форма. Тази форма на прехвърляне на имота е създадена с цел да се повиши сигурността на собствениците, като се предотврати възможността определен недвижим имот да бъде присвоен или най-общо казано откраднат

Най-честите причини за прехвърляне на недвижими имоти са следните :

покупко-продажбата (срещу прехвърляне на собствеността купувачът плаща на продавача определена цена);
размяната (имот се прехвърля срещу придобиването на друг имот или вещи);
дарението (дарителят прехвърля на дарения собствеността безвъзмездно);
прехвърлянето срещу задължение за издръжка и гледане (собственик прехвърля собственост при условие, че за срок или до края на живота му приобретателят ще се грижи за него).

Във всяко нотариално производство участието на нотариуса цели да се въведе определен порядък и да е ясно на какво основание имотът ще бъде прехвърлен и трябва да бъде снабден със следните книжа, между които и документ за собственост на имота. В повечето случай това са известни документи, легитимиращи едно лице като собственик на определен недвижим имот :

Нотариален акт за собственост на недвижим имот;
Договор за продажба, сключен по реда на НДИ, ЗОС или ЗДСДОИ, или Заповед за настаняване);
Смъртен акт и Удостоверение за наследници (ако имотът е наследен от прехвърлителя);
Протокол за делба (ако върху имота е извършена съдебна делба);
Скица на имота (при прехвърляне собствеността върху земя; скицата не следва да е по-стара от 6 месеца);
Актуална данъчна оценка на имота (също не по-стара от 6 месеца; ако има непогасени данъци и/ли такса „смет“, прехвърляне не се допуска);
Удостоверение за тежести върху имота (удостоверението е валидно само 24 часа; то трябва да обхваща 10 години назад, ако имотът се купува чрез банков кредит);
Декларация за отказ от право на ползване (ако има учредено такова право; декларацията се подписва при нотариуса; ако ползвателят е починал, се прилага Акт за смърт);
Удостоверение за наличие или липса на задължения (данъчни и осигурителни задължения от страна на приобретателят – когато купува имота чрез банков кредит);
Удостоверение за семейното положение на прехвърлителя (в удостоверението трябва да е вписано какво е било семейното положение към момента на придобиване на имота);
Удостоверение за сключен от прехвърлителя граждански брак (в случай, че има такъв и същият не е прекратен);
Съдебно решение за развод (в случай, че е имало брак и същият е прекратен с развод; ако имотът е възложен в изключителна собственост на единия съпруг, решението трябва да е вписано в Агенция по вписванията);
Декларация за съгласие с продажбата (ако имотът попада в съпружеска имуществена общност и/ли другият съпруг е адресно регистриран в имота);
Документи за самоличност (изисква се валидна Лична карта на прехвърлителя и на приобретателят); предварително разрешение от съда (ако се отчуждава имот на дете, запретен или отсъстващ);
Декларации за гражданство и за гражданско състояние на страните (попълват се при нотариуса);
Изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, с посочване на имота и на правните действия, които да се извършат
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
Веднага след огледа, след като нотариусът се убеди в самоличността на страните, тяхната воля и притежаваните от тях права, изповядва сделката и оформя новия Нотариален акт, като предава същия за вписване в имотния регистър при Агенция по вписванията. Покупко-продажбата е относително най-стабилният прехвърлителен способ – поради възмездния й характер, съветват адвокатите по вещно право.

В някои случаи обаче дори тя може да бъде развалена (например ако гражданин е продал при цена, неоправдано по-ниска от пазарната).

За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности в хода на съдебното производство се обърнете към нас :

Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg